Vergoeding & Tarieven


Psychotherapie en Diagnostiek

Wij werken zonder contracten met verzekeraars.

Hierdoor blijven we vrij om samen met jou de behandelmethode en de behandelduur te bepalen. Ook bij contractvrij werken heb je recht op een vergoeding.


De voordelen van het gebruik maken van contractvrije zorg zijn onder andere:

  • Je kiest zelf bij wie je hulp zoekt en bent daarvoor niet afhankelijk van je zorgverzekeraar.

  • Je zorgverzekeraar heeft geen invloed op de soort behandeling die je krijgt.

De eindfactuur krijg je aan het einde van dit jaar. De eindfactuur is gebaseerd op de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de behandeling die je hebt ontvangen.

Zie voor meer informatie Vergoeding Behandeling


Hoeveel van je behandeling wordt vergoed?

Hoeveel vergoeding je krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die je hebt. Over het algemeen geldt dat je bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Wanneer je een naturapolis hebt, zal je zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij je verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten! Ook kan dit reden zijn om je verzekeringspolis aan te passen, of van verzekeraar te wisselen.

De kosten van een behandeling en van diagnostiek vallen onder het wettelijk eigen risico. Sinds 2018 bedraagt dit eigen risico € 385,-.


Zie voor meer informatie Verzekeringspolissen


Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.


Veranderingen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd; het zorgprestatiemodel. Dit betekent de kosten bepaald worden berekend in zorgprestaties. Dit zijn de consulten (diagnostiek of behandeling) die hebben plaatsgevonden. De factuur is gebaseerd op het aantal consulten die hebben plaatsgevonden. Deze consulten worden maandelijks gefactureerd.

Het tarief van een consult is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en wordt bepaald door: de setting waarin je behandeld wordt, de discipline van de behandelaar, het type verrichting (diagnostiek of behandeling) en het aantal minuten. De bekostiging van indirecte tijd (zoals verslaglegging, correspondentie, overleg verwijzers, dossierbeheer enz.) zit in dit tarief inbegrepen. Je kan deze facturen indienen bij jouw verzekeraar om de behandelkosten te declareren. Afhankelijk van je verzekeringspolis krijg je deze factuur geheel of gedeeltelijk vergoed.


Wat merk je aan het nieuwe bekostigingsmodel?

Het is niet zo dat de zorg voor jou anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Cliënten die in 2020 zijn gestart met een behandeling die in 2021 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico. In het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden. Er volgen landelijke informatiebrieven vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit om cliënten te informeren. Zodra dit bekend is zullen wij je hierover informeren.

Meer informatie:

Patientbrochure NZA

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/20211011-Teksten-patie%CC%88ntinformatie-ongecontracteerd-toolkit-webversie.pdf


Tariefzoeker NZA:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/


Tarieven onverzekerde zorg en zelfbetaling

Voor hulp bij klachten of problemen die niet onder de verzekerde zorg vallen (het zogenoemde OZP: Overig Zorg Product) betaal je de kosten zelf. De maximumtarieven hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook wanneer de klachten wel onder de verzekerde zorg vallen, maar je toch zelf wilt betalen kan dat.

Onverzekerde zorg

Het tarief voor Onverzekerde Zorg is € 114,- per sessie (45 minuten).

Relatietherapie

Het tarief voor Relatietherapie is € 130,- per sessie (60 minuten).


Coaching

Het tarief per coachingssessie is € 115,- excl BTW (45 minuten).

De overige diensten zijn vrijgesteld van BTW.Opleiding


Supervisie

Het tarief per supervisiesessie voor 1 persoon is € 95,- (45 minuten)

Het tarief per supervisiesessie voor 2 personen is € 125,- (60 minuten)


Cursussen

Het tarief voor cursussen is op aanvraag. Je kan hiervoor contact met ons opnemen.


Afzeggen


Als je weet dat je een afspraak niet kunt nakomen, willen we je vragen ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. We kunnen dan samen zoeken naar een alternatief.

We hanteren een tarief van € 50,- wanneer je je afspraak niet, of korter dan 24 uur van tevoren afzegt. Voor relatiegesprekken is dit tarief € 80,-. Deze kosten vallen niet onder verzekerde zorg.